ចេកអាំង-กล้วยปิ้ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចេកអាំង
อ่านว่า : เจกอัง
แปลว่า :
กล้วยปิ้ง

អានថា : គ្លូ់យ ពីង់
ภาษาอังกฤษ : grilled bananas

ตัวอย่าง : ក្មួយស្រីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចេកអាំងជ្រលក់ទឹកឃ្មុំ។
อ่านว่า : กฺมวย แซฺร็ย คญม โจวล์ เจิด ญำ เจกอัง โจฺรโละ ตึก คฺมม
แปลว่า : หลานสาวฉันชอบกินกล้วยปิ้งจิ้มน้ำผึ้ง
អានថា : ឡ៎ានស៎ាវឆ៎ាន់ឆបគីន់គ្លួ់យពីង់ជីម់ណ៑ាមភឺង់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น