ចេកប្រណម-กล้วยเทพพะนม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចេកប្រណម
อ่านว่า : เจก ปรอน็อม
แปลว่า : กล้วยเทพพะนม
អានថា : ក្លួយធេបផៈនំ

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាចង់ញ៉ាំចេកប្រណមទេ?
อ่านว่า : เมียนเนียะนาจ็องญำเจกปรอน็อมเต๊
แปลว่า : มีใครอยากกินกล้วยเทพพะนมไหม
អានថា : មីខ្រៃយ៉ាកគីន់ក្លួយធេបផៈនំម៉ៃ

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น