ចៀម-แกะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ចៀម
อ่านว่า: เจียม
แปลว่า: แกะ
អានថា: គែៈ
ภาษาอังกฤษ: Sheep

ตัวอย่าง: ចង់សាកហូបសាច់ចៀមមើលថាតើវាឆ្ងាញ់ដូចដែលគេថាអត់?
อ่านว่า: : จ็อง สาก โหบ ซักจ์ เจียม เมิล ทา เตอ เวีย ชฺงังญ์ โดจ แดล เก ทา อ๊อด

แปลว่า: อยากลองกินเนื้อแกะดูว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขาว่าไหม
អានថា: យ៉ាកឡងគីន់នឿគែៈឌូវ៉ាម៉ាន់ចៈអៈរ៉យមឿនធីខោវវ៉ាម៉ៃ?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น