ចុះអ្នកវិញ-แล้วคุณละ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ចុះអ្នកវិញ
อ่านว่า: โจ๊ะฮ์ เนียะ วิ้งญ์
แปลว่า: แล้วคุณละ
អានថា: លែវឃូន់ឡះ
ภาษาอังกฤษ:And you?

ตัวอย่าง: ខ្ញុំនៅរស់ទេ ចុះអ្នកវិញ?
อ่านว่า: คญม เนิว โระฮ์/รั๊วะฮ์ เต โจ๊ะฮ์ เนียะ วิ้ญ์
แปลว่า: ฉันยังมีชีวิตอยู่ แล้วคุณละ
អានថា: ឆាន់យ៉ាំងមីឈីវីត់យូ លែវឃូន់ឡះ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น

One thought on “ចុះអ្នកវិញ-แล้วคุณละ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ