ចាំបាច់-ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ចាំបាច់
อ่านว่า: จำบั๊จ
แปลว่า: จำเป็น
អានថា: ចាំប៉េន់
ภาษาอังกฤษ: necessary

ตัวอย่าง: យើងចាំបាច់ត្រូវគោរពស្រលាញ់ប៉ាម៉ាក់របស់យើង។
อ่านว่า: เยิง จำบั๊จ ตโรว โกรพ ซฺรอลัญ ป๊าม๊ะ โรเบ๊าะฮ์ เยิง
แปลว่า: เราจำเป็นต้องเคารพรักพ่อแม่เรา
អានថា: រ៉ោវ ចាំប៉េន់ តង់ ខោវរព រ៉័ក ផ់ ម់ែ រ៉ោវ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น