ចាហួយខ្មៅ-เฉาก๊วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចាហួយខ្មៅ
อ่านว่า : จาฮวย คฺเมา
แปลว่า : เฉาก๊วย
អានថា : ឆ៎ាវ គ៑ួយ
ภาษาอังกฤษ : grass jelly (a type of Chinese dessert)

ตัวอย่าง : ចង់ដឹងដល់ហើយថាចាហួយខ្មៅធ្វើមកពីអ្វី?
อ่านว่า : จ็อง เดิง ด็อว์ล เฮิว์ย ทา จา ฮวย คเมา ทเวอ โหมก ปี อฺแว็ย
แปลว่า : อยากรู้จังเลยว่าเฉาก๊วยทำมาจากอะไร
អានថា : យ៉ាករ់ូចាំងលើយវ៉់ាឆ៎ាវគ៑ួយថាំម៉ាចាកអៈរ៉ៃ

ความคิดเห็น