ចាប់ផ្ដើម-เริ่ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เริ่มเรียนภาษาไทยภาษาเขมร : ចាប់ផ្ដើម
อ่านว่า : จับ พฺเดิม
แปลว่า : เริ่ม
អានថា : រើម់
ภาษาอังกฤษ : to start
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាថៃតាំងពីចប់បាក់ឌុប។
อ่านว่า : คญม จับ พฺเดิม เรียน เพีย ซา ไทย ตัง ปี จ็อบ บะก์ ดุบ
แปลว่า : ฉันเริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่จบมัธยม
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น