ចាប់ផ្ដើម-เริ่ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เริ่มเรียนภาษาไทยภาษาเขมร : ចាប់ផ្ដើម
อ่านว่า : จับ พฺเดิม
แปลว่า : เริ่ม
អានថា : រើម់
ภาษาอังกฤษ : to start
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាថៃតាំងពីចប់បាក់ឌុប។
อ่านว่า : คญม จับ พฺเดิม เรียน เพีย ซา ไทย ตัง ปี จ็อบ บะก์ ดุบ
แปลว่า : ฉันเริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่จบมัธยม
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

What has been searched the most on Google in US ans Global

Mon Aug 3 , 2015
Spread the loveEach year, Google releases a list of the topics we’ve collectively searched for the most over the past 12 months. Each year, I try and see how many I can guess beforehand. This year, I got about half. How many can you get? [Pro tip: remember, people generally […]
%d bloggers like this: