ចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร:ចាក់សាំង
อ่านว่า:จะซัง
แปลว่า:เติมน้ำมัน
អានថា: ទើមណាមម៉ាន់
ภาษาอังกฤษ:to refill gasoline

ตัวอย่าง: តើឡានមួយណាចាក់សាំងពេញមុនគេ?
อ่านว่า: เต๊อ ลาน มวย นา จะ ซัง เป็งญ์ มุน เก๊?
แปลว่า: รถยนต์คันไหนเติมน้ำมันเต็มก่อนเขา?
អានថា: រថយន្ដខាន់ណ៎ៃទើមណាមម៉ាន់តេមកនខោ៎វ?By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น