ចង្រិត-จิ้งหรีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចង្រិត
อ่านว่า : จ็อง เหริด
แปลว่า :

จิ้งหรีด
អានថា : ជីង់រីត
ภาษาอังกฤษ : crecket

ตัวอย่าง : យប់ម៉ិញដេកស្ដាប់ចង្រិតយំពេញមួយយប់។
อ่านว่า : ยบ เม็ง เดก สดับ จ็องเหริด ยุม เปงญ์ มวยยบ
แปลว่า : เมื่อคืนนอนฟังเสียงจิ้งหรีดทั้งคืน
អានថា : មឿឃឺនណនហ្វាំងស៎ៀងជីង់រីត ថ៑ាំងឃឺន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น