ងើយ-เงย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ងើយ
อ่านว่า : เงย
แปลว่า :
เงย

អានថា : ងើយ
ภาษาอังกฤษ : to perk up

ตัวอย่าง : ងើយកយូរពេករោយកដល់ហើយ។
อ่านว่า : เงย กอ ยู เปก โรย กอ ด็อวล์ เฮย
แปลว่า : เงยหน้านานเมื่อยคอจังเลย
អានថា : ងើយ ណា់​ ណាន មឿយ់ ខ ចាំង លើយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น