ងាកមុខ-หันหน้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ងាកមុខ
อ่านว่า : เงียะก์ มุก
แปลว่า : ห้นหน้า
អានថា : ហា៎ន់ ណា់
ภาษาอังกฤษ : to move your face

ตัวอย่าง : ងាកមុខមកខាងស្ដាំបន្តិចហើយញញឹមផង។
อ่านว่า : เงียะก์ มุก โหม่ก คาง ซฺดำ บ็อน เต็ก เฮย โญญึม พอง
แปลว่า : หันหน้ามาทางขวาหน่อยแล้วยิ้มด้วย
អានថា : ហា៎ន់ ណា់ ម៉ា ថាង ខ្វា៎ ណយ ល៑ែវ យីម ដួ់យ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น