ងងុយ-ง่วง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ងងុយ
อ่านว่า : โงงุย
แปลว่า : ง่วง
អានថា : ង់ួង
ภาษาอังกฤษ : sleepy

ตัวอย่าง : ងងុយគេងដល់ហើយ អត់ចង់ទៅធ្វើការសោះ។
อ่านว่า : โง งุย เกง ด็อวล์ เฮิว์ย อ็อด จ็อง โตว ทฺเวอ กา เซาะฮ์
แปลว่า : ง่วงนอนจังเลย ไม่อยากไปทำงานเลยอ่ะ
អានថា : ង់ួងណនចាំងលើយ ម៉ៃយ៉ាកប៉ៃថាំង៉ានលើយអៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น