ឃ្លាន-หิว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឃ្លាន, ហេវ
อ่านว่า : คฺเลียน, เฮว
แปลว่า : หิว
អានថា : ហ៊ិ៎វ
ภาษาอังกฤษ : Hungry

ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ?
อ่านว่า :คฺเลียน บาย เฮิว์ย เนิ๋ว?
แปลว่า : หิวข้าวแล้วยัง
អានថា : ហ៊ិ៎វខ់ាវល៑ែវយ៉ាំង?

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

One thought on “ឃ្លាន-หิว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ