ឃ្មុំ-ผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឃ្មុំ
อ่านว่า : คฺมุม
แปลว่า : ผึ้ง
អានថា : ភឺង់
ภาษาอังกฤษ : Bee

ตัวอย่าง : អ្នកលក់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធប្រាប់ថាចុះថ្លៃមិនបានទេ ព្រោះស្ករឥឡូវថ្លៃណាស់ ហាៗៗៗ។
อ่านว่า : เนียะ โละ ตึก คฺมุม สด ปรับ ทา โจ๊ะฮ์ ทฺไล เมิน บาน เต  ปโระฮ์ ซฺกอ แอ็ยโลว ทฺไล น่ะฮ์ ฮ่าๆๆๆ
แปลว่า : คนขายน้ำผึ้งแท้บอกว่าลดราคาไม่ได้หรอก เพราะน้ำตาลตอนนี้แพงมาก ฮ่าๆๆๆ
អានថា : ឃន់ខ៎ាយណ៑ាមភឺង់បកវ៉ា លត់រ៉ាខាម៉ៃដ់ាយរ៉ក ផ្រក់ណាមតានតននីភែងម៉ាក ហាៗៗៗ

ความคิดเห็น