ឃើញ-เห็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឃើញ
อ่านว่า : เคิงญ์
แปลว่า : เห็น
អានថា : ហ៊៎េន
ภาษาอังกฤษ : see

ตัวอย่าง : មានឃើញឆ្កែខ្ញុំមកទីនេះទេ?
อ่านว่า : เมียน เคิงญ์ ชฺแกย์ คญม โมก ตี นิฮ์ เต๊
แปลว่า : เห็นหมาฉันมาที่นี่ไหม
អានថា : ហ៊េ៎ន ម៉ា ភម់ ម៉ាធីនី ម៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น