ឃុំ-ตำบล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ตำบลแสลงโทนภาษาเขมร : ឃុំ
อ่านว่า : คุม
แปลว่า : ตำบล
អានថា : តាំប៊ន់
ภาษาอังกฤษ : Commune, sub-district
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅឃុំស្ល៊ែងធោនមួយឆ្នាំ។
อ่านว่า : คญม ทล็วบ บ็องเรียน เนิว คุม แสลงโทน มวยชนำ
แปลว่า : ผมเคยสอนที่ตำบลแสลงโทนหนึ่งปี
អានថា : ភ៎ម់ ឃើយ ស៎ន ធី តាំប៊ន់ ស្ល៊ែងធោន នឺង់ ពី

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น