ឃាត់ខ្លួន-จับกุม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

จับกุมภาษาเขมร : ឃាត់ខ្លួន
อ่านว่า : ค็วด คฺลวน
แปลว่า : จับกุม
អានថា : ចាប់ គូម់
ภาษาอังกฤษ : to arrest
Listen :

ตัวอย่าง : ប៉ូលីសកំពុងចាប់ខ្លួនជនល្មើស។
อ่านว่า : โปลิฮ์ ก็อมปง จับ คลวน จน ละเมอะฮ์
แปลว่า : ตำรวจกำลังจับกุมผู้ต้องหา
អានថា : តាំរួតកាំឡាំងចាប់គុមភូ់តង់ហា៎

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น