គ្រោះរាំងស្ងួត-ภัยแล้ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គ្រោះរាំងស្ងួត
อ่านว่า : กฺโระ เรียง ซฺงวด
แปลว่า : ภัยแล้ง
អានថា : ផៃលែង

ตัวอย่าง : ប្រទេសថៃកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួត។
อ่านว่า : ปรอ เต๊ะฮ์ ไทย ก็อม ปง จวบ ปรอเตี๊ยะ กฺโระฮ์ เรียง ซฺงวด
แปลว่า : ประเทศไทยกำลังประสปภัยแล้ง
អានថា : ប្រៈធេតថៃកាំឡាំងប្រៈសុបផៃលែង

ความคิดเห็น