គ្រោះថ្នាក់-อันตราย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Dangerousภาษาเขมร : គ្រោះថ្នាក់
อ่านว่า : กฺโระฮ์ ทฺนะ
แปลว่า :อันตราย
អានថា : អាន់តៈរ៉ាយ
ภาษาอังกฤษ : Dangerous

ตัวอย่าง : ហាមចូល តំបន់គ្រោះថ្នាក់។
อ่านว่า : ฮาม โจวล์  ด็อมบ็อน กฺโระฮ์ ทนะ
แปลว่า : ห้ามเข้า พื้นที่อันตราย
អានថា : ហាម់ ខាវ់  ភឺនធីអាន់តៈរ៉ាយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น