គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍-อุบัติเหตุ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Acidentsภาษาเขมร : គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
อ่านว่า : กฺโระฮ์ ทฺนะ จอราจอ
แปลว่า :อุบัติเหตุ
អានថា : ឧបាត់ទិហ៊េត
ภาษาอังกฤษ : Traffic acident

ตัวอย่าง : គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលា។
อ่านว่า : กฺโระฮ์ ทฺนะ จอราจอ อากจ์ เกิว์ด เลิว์ง บาน กรบ เปวล์ เวเลีย
แปลว่า : อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
អានថា : ឧបាត់ទិហ៊េត សាម៉ាត គើត ឃឺន់ ដាយ់ ធូក់ វេឡា

Admin : Rithy

ความคิดเห็น