គ្រែគេង-เตียงนอน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ภาษาเขมร : គ្រែគេង, គ្រែដេក
อ่านว่า : แกรเกง, แกรเดก
แปลว่า : เตียงนอน
เตียงนอนภาษาอังกฤษ : Bed

ตัวอย่าง : ឃើញគ្រែគេងហើយងងុយគេងតែម្ដង។
อ่านว่า : เคิย์ญ แกร เกง เฮิว์ย โงงุย เกง แตย์ ม-ดอง
แปลว่า : เห็นที่นอนแล้วง่วงนอนเลย

ความคิดเห็น