គ្រឿងសមុទ្រ-อาหารทะเล ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គ្រឿងសមុទ្រ
อ่านว่า : เกรือง สะ ม็ด
แปลว่า : อาหารทะเล
ภาษาอังกฤษ : Sea food

ตัวอย่าง : តើអ្នកណាចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយខ្ញុំទេ?
อ่านว่า : เติว์ เนียะ นา จ็อว ญำ เกรือง สะ ม็ด เจีย มวย คญม เต๊?
แปลว่า : คุณอยากกินอาหารทะเลกับผมไหม

ความคิดเห็น