គ្រឿងក្នុង-เครื่องใน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គ្រឿងក្នុង
อ่านว่า : เกรือง กฺนง
แปลว่า :เครื่องใน
អានថា : ឃ្រ់ឿងណៃ
ภาษาอังกฤษ : entrails

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះបានឆាក្ដៅគ្រឿងក្នុងញ៉ាំជាអាហារថ្ងៃត្រង់។
อ่านว่า : ทฺไง นิ่ฮ์ บาน ชา กฺเดา เกรือง กฺนง ญำ เจีย อาฮา ทฺไง ตฺร็อง
แปลว่า : วันนี้ได้ผัดเผ็ดเครื่องในกินเป็นอาหารกลางวัน
អានថា : វ៉ាន់ន៑ីដ់ាយផាត់ផេត់ឃ្រ់ឿងណៃគីន់ប៉េនអាហ៎ានក្លាងវ៉ាន់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น