គ្រាប់ជី-เม็ดแมงลัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គ្រាប់ជី
อ่านว่า : กฺร็วบ จี
แปลว่า : เม็ดแมงลัก
អានថា : មេត់ មែងឡាក់

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទឹកកកឈូសដាក់គ្រាប់ជី។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด ญำ ตึก กร็วบ จี ดะ กร็วบ จี
แปลว่า : ฉันชอบกินน้ำแข็งใสใส่เม็ดแมงลัก
អានថា : ឆា៎ន់ឆប់គីន់ណាមឃែ៎ងសៃ៎សៃមេត់មែងឡាក់

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น