គ្មាន-ไม่มี ภาษาเขมรวันละคํา

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ :គ្មាន
อ่านว่า :กฺเมียน
แปลว่า :ไม่มี
អានថា : ម៉ៃមី
English : there isn’t / haven’t got any

ឧទាហរណ៍ : គ្មានពាក្យថ្លែង
อ่านว่า : กฺเมียน เปียะ ทฺแลย์ง
แปลว่า : ไม่มีคำอธิบายใดๆ
អានថា : ម៉ៃមីខាំអធិបាយដៃៗ

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น