គេ-เขา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គេ
อ่านว่า : เก
แปลว่า : เขา
ภาษาอังกฤษ : They, the other

ตัวอย่าง : ភាពខុសគ្នារវាងដៃគេនឹងដៃខ្ញុំ។
อ่านว่า : เพียบ โค๊ะฮ์ คเนีย โรเวียง ได เก นึง ได คญม
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่างมือเขาและมือผม

ความคิดเห็น