គូដណ្ដឹង-คู่หมั้น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ในภาพสะกดผิดครับ มันต้องเขียนว่า សង្ឃឹមថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នក

อ่านว่า ซ็อง เคิม ทา กู ด็อน เดิง โรเบ๊าะ คฺญม กือ เจีย เนียะ

แปลว่า หวังว่าคู่หมั้น ของฉัน เป็นเธอ

ความคิดเห็น

Next Post

ความเป็นไปของไทยกับญี่ปุ่น ( ๑๐ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก )

Wed Nov 14 , 2018
Spread the love ๑. ญี่ปุ่นสอนตั้งแต่ชั้น ประถม ๑ ถึง ประถม ๖ วิชาหนึ่ง ชื่อว่า “ทางสู่จริยธรรม” เพื่อเผชิญชีวิตในอนาคต ๒.ไม่มีการสอบตก ตั้งแต่ ประถม ๑ ถึง มัธยมต้น เนื่องจาก จุดประสงค์ คือ การอบรม ปลูกฝังแนวคิด และ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และคำสั่ง ๓. ถึงแม้เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่พวกเขาไม่มีคนใช้ พ่อและแม่รับผิดชอบภายในบ้านและลูก ๆ. ๔. เด็ก ๆ ทำความสะอาด ที่โรงเรียนทุกวัน ๑๕ นาที พร้อม ๆกับคุณครู , ซึ่งทำให้เกิดความเรียบง่ายและมีนิสัยรักความสะอาด ๕. เด็กญี่ปุ่น จะนำแปรงสีฟันที่ถูกฆ่าเชื้อแล้ว จะแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร จึงทำให้ติดนิสัยรักสุขภาพตั้งแต่เยาว์วัย ๖. […]
%d bloggers like this: