គូដណ្ដឹង-คู่หมั้น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ในภาพสะกดผิดครับ มันต้องเขียนว่า សង្ឃឹមថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នក

อ่านว่า ซ็อง เคิม ทา กู ด็อน เดิง โรเบ๊าะ คฺญม กือ เจีย เนียะ

แปลว่า หวังว่าคู่หมั้น ของฉัน เป็นเธอ

ความคิดเห็น