គិតល្អ និយាយល្អ ធ្វើល្អ

Spread the love

គិតល្អ

និយាយល្អ

ធ្វើល្អ

ក្រោកឡើងព្រឹកនេះ

រឿងរ៉ាវដ៏ល្អនិងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា

រឿងអព្វមង្គលវិនាសទៅឆ្ងាយ រកស៊ីមានបាន

មានសេចក្ដីសុខសុភមង្គល

មានការរីកចម្រើនជារៀងដរាបតរៀងទៅ

ความคิดเห็น