គាល់-เฝ้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
គាល់-เฝ้า ภาษาเขมรวันละคำ

គាល់-เฝ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គាល់
อ่านว่า : ก็วว์ล(kual)
แปลว่า : เฝ้า
អានថា : ហ្វ់ាវ
ภาษาอังกฤษ : graciously granted an audience to

ตัวอย่าง : កញ្ញាស៊ន សៀវម៉ីត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យចូលគាស់ព្រះមហាក្សត្រ។
อ่านว่า : กังญ์ญา โซน เซียแม็ย ตโรว บาน พด็อว์ล เกเตโยะฮ์ ออย โจวล์ ก็วว์ล ปเรียะฮ์ โมหากษัตริย์
แปลว่า : นางสาว โซน เซียวแม็ย ได้รับเกีบรติให้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
អានថា : នាងស៎ាវ ស៊ន សៀវម៉ី ដាយរ៉ាប់គៀតហ់ៃខ់ាវហ្វ់ាវផ្រៈម៉ៈហ៎ាក្សត្រ

ความคิดเห็น