គាប-หนีบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : គាប
อ่านว่า : เกียบ
แปลว่า : หนีบ
អានថា : នីប
ภาษาอังกฤษ : tweak, tong, clamp, grip, pinch, fork over, nip

ตัวอย่าง : មើលវាគាបដៃខ្ញុំអត់ព្រមលែងសោះ។
อ่านว่า : เมิวล์ เวีย เกียบ ได คญม อ็อด ปโรม แลง เซาะฮ์
แปลว่า : ดูมันหนีบมือฉันไม่ยอมปล่อยเลย
អានថា : ឌូម៉ាន់នីបមឺឆ៎ាន់ម៉ៃយ៉មប៉្លយលើយ

ความคิดเห็น