គណិតវិទ្យា-คณิตศาสตร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

cover-lesson-plan-1211ภาษาเขมร : គណិតវិទ្យា
อ่านว่า : เกียะเน็ดวิทะเยีย
แปลว่า : คณิตศาตร์
អានថា : ខៈណីត់សាត
English : Mathmatics

ตัวอย่าง : គណិតវិទ្យាជាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលំដាប់ទី ២ បន្ទាប់ពីភាសាខ្មែរ។
อ่านว่า :เกียะเน็ดวิทะเยีย เจีย มุข วิเจีย แดล คญม โจลเจิด ลมดับ ตี ปี บ็อนต็อบ ปี เพียซา คแมย์

แปลว่า : คณิตศาตร์เป็นวิชาที่ผมชอบอันดับที่สองรองจากภาษาเขมร
អានថា : ខៈណីតសាថ ពេន់ វិឆា ធី ភ៎ម ឆប អាន់ដាប់ ធី ស៎ង រ៉ង ចាក ផាសាខ្មេន

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น