ខ្សែក-สร้อยคอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្សែក
อ่านว่า : คฺแซย์ กอ
แปลว่า : สร้อยคอ
អានថា : ស់យ ខ
ภาษาอังกฤษ : necklace

ตัวอย่าง : សាកទាយមើលថាខ្សែកនេះប៉ុន្មានតំលឹង?
อ่านว่า :

สาก เตียย เมิวล์ ทา คฺแซย์ กอ นิฮ์ ปนมาน ด็อมเลิ้ง
แปลว่า : ลองทายดูว่าสร้อยคอนี้หนักกี่บาท
អានថា : ឡងថាយឌូវ៉ាស់យខនីណ័កគីបាត

Admin : Rithy

ความคิดเห็น