ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្លោច
อ่านว่า : คะลอว์จ (เขียนไงดีน้อ)
แปลว่า : ไหม้ (เกินสุก)
ภาษาอังกฤษ : Burned, over cooked

ตัวอย่าง : សូមជូនមាន់ដុតខ្លោចមួយទុកជាការលើកទឹកចិត្ត។
อ่านว่า : โซม จูน ม็วน ดด คะลอว์จ มวย ตุก เจีย กา เลิก เติก เจิด
แปลว่า : ขอมอบไก่อบไหม้ตัวหนึ่งเป็นกำลังใจให้น่ะ

ความคิดเห็น