ខ្លោងទ្វារ – คลอง เทวียร์ – ซุ้มประตู

Spread the love

247796_523314947727802_1740695250_nซุ้มประตูที่เมืองพระตะบองในสมัยโลก-มจ็ะส์ พระยากทาธร (ชุ่ม) ต่อมาปีพ.ศ. 2450 เมื่อทางฝรั่งเศสได้เข้าปกครองเมืองเขมรได้ทำลายทิ้งเพื่อการวางผังเมือง

ความคิดเห็น