ខ្លា-เสือ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្លា
อ่านว่า : คลา
แปลว่า : เสือ
ภาษาอังกฤษ : Tiger

ตัวอย่าง : កូនជ្រូកបៅដោះខ្លា។
อ่านว่า : โกน จรูก เบา เด๊าะห์ คลา
แปลว่า : ลูกหมูกินนมเสือ

ความคิดเห็น