ខ្លាដំបង-เสือโคร่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្លាដំបង
อ่านว่า : คลา ด็อม บอง
แปลว่า : เสือโคร่ง
អានថា : សឿឃ្រោង់
English : Tiger

ตัวอย่าง : ខ្លាដំបងកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅៗក្នុងព្រៃធម្មជាតិខ្មែរ។
อ่านว่า :คลา ด็อม บอง กัน แต่ (คซ็อด คซอย โต้ว)ๆ กนง เปรย ธอมมะเจียด คฺแมย์
แปลว่า : เสือโคร่งยิ่งลดน้อยลงๆจากป่าธรรมชาติเขมร
អានថា : សឿឃ្រោង់យីង់លត់ណយលង់ៗចាកប៉ាថាំម៉ៈឆាតខៈម៎េន

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น