ខ្យាដំរី-แมงป่อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្យាដំរី
อ่านว่า : คฺยา ด็อม แร็ย
แปลว่า :แมงป่อง
អានថា : មែងប៉ង់
ภาษาอังกฤษ : Scorpion

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាធ្លាប់ត្រូវខ្យាដំរីទិចទេ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา ทฺล็วบ ตฺโรว คฺยา ด็อม แร็ย เต็ก เต๊
แปลว่า : มีใครเคยถูกแมงป่องต่อยไหม
អានថា : មីខ្រៃឃើយធូកមែងប៉ង់តយ់ម៉ៃ?

Admin : Rithy

ความคิดเห็น