ខ្មៅដៃ-ดินสอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្មៅដៃ
อ่านว่า : เคฺมาได
แปลว่า : ดินสอ
អានថា :  ឌីនស៎
ภาษาอังกฤษ : Pencil

ตัวอย่าง : មីង ខ្មៅដៃមួយដើមប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : มีง เคฺมา ได มวน เดิว์ม ปนม้าน?
แปลว่า : น้า ดินสอด้ามละเท่าไหร่
អានថា : ណ់ា ឌីនស៎ដ់ាមឡៈថ់ៅរ៉ៃ

ความคิดเห็น