ខ្ពើម-ขยะแขยง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្ពើម
อ่านว่า : คฺเปิม
แปลว่า : ขยะแขยง
អានថា : ខៈយ៉ៈខៈយ៎ែង
ภาษาอังกฤษ : disgusting, abhor

ตัวอย่าง : អ៊ូយ! ខ្ពើមណាស់!
อ่านว่า : อูย  คฺเปิม น่ะฮ์
แปลว่า : โอ๊ย ขยะแขยงอ่ะ
អានថា : អូយ! ខៈយ៉ៈខៈយែង អៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น