ខ្ពើម-ขยะแขยง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្ពើម
อ่านว่า : คฺเปิม
แปลว่า : ขยะแขยง
អានថា : ខៈយ៉ៈខៈយ៎ែង
ภาษาอังกฤษ : disgusting, abhor

ตัวอย่าง : អ៊ូយ! ខ្ពើមណាស់!
อ่านว่า : อูย  คฺเปิม น่ะฮ์
แปลว่า : โอ๊ย ขยะแขยงอ่ะ
អានថា : អូយ! ខៈយ៉ៈខៈយែង អៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ผึ้งและแมลงวัน

Sun Mar 15 , 2015
Spread the love ถ้าหากคุณจับเอาผึ้ง 6 ตัวใส่ในขวด และจับแมลงวัน 6 ตัวเช่นกัน ใส่ในอีกขวด จากนั้นค่อย ๆ วางขวดให้นอนลง โดยหันก้นขวดไปทางหน้าต่าง คุณจะพบว่าผึ้งพยายามที่จะบินออกทางก้นขวด จนกระทั่งมันตายจากการขาดอาหาร ในขณะที่แมลงวันนั้น จะสามารถบินออกมาทางฝั่งคอขวด ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับก้นขวดซึ่งหันไปทางหน้าต่าง เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้… นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผึ้งเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีองค์ความรู้ พวกมันรู้ว่าการบินไปในทิศทางที่มีแสงสว่าง จะเป็นทางออกจากรัง โพรงไม้ ฯลฯ แต่เมื่อต้องมาอยู่ในขวด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผึ้งไม่เคยเผชิญมาก่อน มันก็ยังคงเชื่อในความคิดแบบเดิมที่มีมาตลอด คือ ต้องบินออกทางแสงสว่างเท่านั้น แต่สำหรับแมลงวัน มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดเป็นตรรกะ ดังนั้นเมื่อถูกจับไว้ในขวด มันจึงบินชนผนังขวดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง ชนไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็พบทางออก การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า คนฉลาด รู้มาก ก็สามารถที่จะล้มเหลวได้เพราะความรู้มาก ในขณะที่ผู้ไม่รู้ก็อาจจะประสบความสำเร็จ จากการลองทำในสิ่งที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ ได้เช่นกัน ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,498 Related Posts:ដក-ถอน, […]
%d bloggers like this: