ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ
ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្ទើយ
อ่านว่า : คเตย
แปลว่า : กะเทย
ภาษาอังกฤษ : Gay, lady boy

ตัวอย่าง : មើលភាពខុសគ្នារវាងនារី និងខ្ទើយទៅវត្ត។
อ่านว่า : เมิวล์ เพียบ โค๊ะฮ์ คเนีย โรเวียง เนียรี เนิงคเตย เติว ว็วด
แปลว่า : ดูความแตกต่างระหว่างผู้หญิง กับกะเทยไปวัด

ความคิดเห็น

Next Post

Reference คืออะไร

Sat Nov 15 , 2014
Spread the loveReference คือ คำอ้างอิงที่ใช้แทน กลุ่มคำหรือประโยคที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง หรืออาจจะกล่าวต่อไปนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำเดิม ช่วยให้เรื่องที่อ่านกระชับความ ไม่เยิ่นเย้อ ดังนั้น การหาคำอ้างอิงในข้อความจะช่วยให้ผู้อ่านทราบความเกี่ยวพัน ความต่อเนื่องของข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านยิ่งขึ้น คำอ้างอิงที่พบบ่อยๆ มีดังนี้ 1. Demonstrative Pronouns คือ สรรพนามที่ชี้เฉพาะ ได้แก่ This , that , these , those อาจใช้แทนคำนาม กลุ่มคำ หรือประโยคก็ได้ เช่น Mr.Jackson’s explanations are easier to understand than those of Mr. Hill. (จากประโยคก กล่าวถึงการ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,251 Related […]
%d bloggers like this: