ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្ទើយ-กะเทย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្ទើយ
อ่านว่า : คเตย
แปลว่า : กะเทย
ภาษาอังกฤษ : Gay, lady boy

ตัวอย่าง : មើលភាពខុសគ្នារវាងនារី និងខ្ទើយទៅវត្ត។
อ่านว่า : เมิวล์ เพียบ โค๊ะฮ์ คเนีย โรเวียง เนียรี เนิงคเตย เติว ว็วด
แปลว่า : ดูความแตกต่างระหว่างผู้หญิง กับกะเทยไปวัด

ความคิดเห็น