ខ្ទឹមស-กระเทียม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្ទឹមស
อ่านว่า : คฺตึม ซอ
แปลว่า : กระเทียม
អានថា : ក្រៈធាម
ภาษาอังกฤษ : Garlic

ตัวอย่าง : បង! ហុចខ្ទឹមសឲ្យខ្ញុំបន្តិច។
อ่านว่า : บ๊อง! ฮกจ์ คฺตึม ซอ ออย คญม บ็อน เต๊กจ์
แปลว่า : พี่ค่ะ ยื่น(ส่ง)กระเทียมให้ฉันหน่อย
អានថា : ភីខះ យឺន(ស៊ង់)ក្រៈធាមហ់ៃឆាន់ណយ

ความคิดเห็น