ខ្ជិល-ขี้เกียจ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ខ្ទិលภาษาเขมร : ខ្ជិល
อ่านว่า : คเจิล
แปลว่า : ขี้เกียจ
អានថា : ឃីកៀត
English : lazy

ตัวอย่าง : ខ្ជិលទៅធ្វើការដល់ហើយ!
อ่านว่า :คเจิล โตว ทเวอ กา ด็อล เฮย
แปลว่า : ขี้เกียจไปทำงานจังเลย
អានថា : ឃីកៀតប៉ៃថាំង៉ានចាំងលើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น