ខេត្ត-จังหวัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

พนมรง ខេត្តប៊ុរីរ៉ាំภาษาเขมร : ខេត្ត
อ่านว่า : แคย์ด
แปลว่า : จังหวัด
អានថា : ចាំងវ៉ាត់
ภาษาอังกฤษ : Province
Listen :

ตัวอย่าง : ប្រាសាទភ្នំរូងស្ថិតនៅខេត្តប៊ុរីរ៉ាំ។
อ่านว่า : ปราสาทพนมรุ้ง สเถิด เนิว แคย์ด บุรีรัมย์
แปลว่า : ปราสาทพนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
អានថា : ប្រាសាទភ្នំរូងយូធីចាំងវ៉ាត់ប៊ុរីរ៉ាំ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น