ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខៀវស្រងាត់, ที่แท้ต้องใช้คำว่า បៃតងស្រងាត់
อ่านว่า : เคียว ซรอ งัด, ใบตอง ซรอ งัด
แปลว่า : เขียวชอุ่ม
ภาษาอังกฤษ : Lush, verdant

ตัวอย่าง : មើលចំកាតែព៌ណខៀវស្រងាត់។
อ่านว่า : เมิวล์ จ็อม กา แตย์ ปัวร์ เคียว ซรอ งัด
แปลว่า : ดูไร่ชาสีเขียวชอุ่ม

ความคิดเห็น