ខូចចិត្តរឿងស្នេហា-อกหัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ខូចចិត្តរឿងស្នេហា-อกหัก ภาษาเขมรวันละคำ

ខូចចិត្តរឿងស្នេហា-อกหัก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខូចចិត្តរឿងស្នេហា
อ่านว่า : โคย์จ เจิด เรือง ซแนย์ ฮา
แปลว่า : อกหัก (เสียใจเรื่องรัก)
អានថា : អុកហ័ក
ภาษาอังกฤษ : Broken heart

ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ខូចចិត្តរឿងស្នេហាប៉ុន្មានដងហើយ?
อ่านว่า : เตอว์ เนียะก์ ทล็วบ โคย์จ เจิด เรือง ซแนย์ฮา ปนมาน ดอง เฮิ๊ว์ย?
แปลว่า : คุณเคยเสียใจเรื่องรักกี่ครั้งแล้ว?
អានថា : ឃូន់ ឃើយ ស៎ៀចៃរ់ឿងរ៉ាក់ គីខ្រាំងលែវ?

ความคิดเห็น