ខឹង-โกรธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខឹង
อ่านว่า : เคอะงฺ, เคิง
แปลว่า : โกรธ
អានថា : គ្រោត
ภาษาอังกฤษ : angry

ตัวอย่าง : កុំខឹងនឹងខ្ញុំអីណា។
อ่านว่า : กม เคิง เนิง คญม แอ็ย น่า
แปลว่า : อย่าโกรธฉันเลยน่ะ
អានថា : យ៉ា គ្រោត ឆា៎ន់ លើយ ណះ
Listen to ខឹង โกรธ by Ny Rithy #np on #SoundCloud

ความคิดเห็น