ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมูกรอบ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมูกรอบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : คัดนาชา สักจ์ จรูก
แปลว่า : คะน้าหมูกรอบ
ภาษาอังกฤษ : Fried Kale with crispy pork

ตัวอย่าง : ពេលទៅលេងស្រុកខ្មែរ សាកកុម្ម៉ង់ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកញ៉ាំមើលណាបងប្អូន។
อ่านว่า : เปวล์ เติว เลง ซรก คแมย์  สาก กมม็อง คัด นา ชา สักจ์ จรูก ญำ เมิวล์ นา บอง บโอน
แปลว่า : ถ้าได้ไปเที่ยวเมืองเขมร ลองสั่งคะน้าหมูกรอบกินดูเด้อพี่น้อง

ความคิดเห็น