ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខជើងជ្រូក
อ่านว่า : คอ เจิง จรูก
แปลว่า : พะโล้ขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Braised pork legs

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខជើងជ្រូកខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ม๊ะ คญม โจวล์ เจิด ญำ คอ เจิง จรูก คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แม่ผมชอบกินพะโล้ขาหมูมาก

ความคิดเห็น