ក្អែក-กา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ក្អែក-กา ภาษาเขมรวันละคำ

ក្អែក-กา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្អែក
อ่านว่า : กแอย์ก
แปลว่า : กา
ภาษาอังกฤษ : Crow

ตัวอย่าง : ខ្ញុំស្អប់ក្អែកព្រោះវាចូលចិត្តលួចពងមាន់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : คญม ซอ็อบ กแอย์ก ปโร๊ะฮ์ เวีย โจวล์เจิด ล้วยจ์ โปง ม็วน คญม
แปลว่า : ผมเกลียดกาเพราะมันชอบขโมยไข่ไก่ผม

ความคิดเห็น