ក្រ-จน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ក្រ
อ่านว่า: กรอ
แปลว่า: จน
អានថា: ចុន, ជន់
ภาษาอังกฤษ: Poor

ตัวอย่าง: យើងក្រគេមិនសូវមើលឃើញទេ
อ่านว่า: :

เยิง กรอ เก เมิน โซว เมิล เคิงญ์ เต
แปลว่า: เราจนเขามองไม่ค่อยเห็นหรอก
អានថា: រ៉ាវចុនខោ៎វម៉ងម៉ៃខយ់ហ៊េនរ៉ក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น